GOALS 2020 – 2023

English below

GOALS –  

Nuorten osallisuushanke

2020 – 2023

 

 

Mitä Goals -hanke on?

 • Osattomuutta  ennaltaehkäisevää ja yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä purkavaa toimintaa turvapaikanhakija-, pakolais- ja venäläistaustaisille nuorille.
 • Harrastus-, vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamista sekä työnhaussa ohjaamista. 
 • Rasisminvastaista työtä turvallisemman arkiympäristön luomiseksi Pohjois-Karjalassa. 
 • Kaksisuuntaisesti integroivaa toimintaa kantaväestölle ja maahanmuuttajataustaisille. 

 

Hankkeen taustaa

 

Tarve kiinnittyy huoleen turvapaikanhakija-, pakolais- ja venäläistaustaisten nuorten hyvinvoinnin ongelmista ja heikentyneistä yhteiskuntaan kiinnittymisen mahdollisuuksista

Syrjään joutumiselle altistavat ongelmat kasaantuvat erityisesti pakolaistaustaisilla nuorilla, joilla on elämän eri osa-alueisiin liittyviä ongelmia, joista vakavimmat ovat lisääntynyt päihteiden käyttö, rikollisuus ja riski radikalisoitua. Yksin Suomeen tulleita nuoria tutkittaessa on havaittu, että heidän pahoinvointinsa syyt liittyvät ennen kaikkea syrjiviin käytännöihin, yksinäisyyteen ja puutteellisiin palveluihin. 

Ongelmat liittyvät myös kansallisen turvapaikka- ja pakolais-politiikan toteuttamisen tapoihin: nuoret elävät jatkuvassa pelossa, koska oleskeluluvan saaminen on epävarmaa ja jatko- oleskelulupa voidaan evätä täysi-ikäistymisen jälkeen. Näköalattomuus vie motivaatiota aloittaa oman elämän suunnittelu, opetella kieltä ja lisää nuorten ongelmakäyttäytymistä. Ryhmiin kuuluminen ja vertaissuhteet puolestaan vahvistavat hyvinvointia

Promeq-tulokset: Tutkimukseen osallistuneet kertoivat työkyvyttömyydestä ja traumatisoitumisesta, univaikeuksista, voimakkaista pelkotiloista, perheen poissaolon aiheuttamasta masennuksesta sekä hyödyttömyyden ja epäonnistumisen kokemuksista. Osa oli aiemmin kokenut kidutusta ja ollut taistelutilanteissa. Tämä osoittaa, että turvapaikanhakijoiden ongelmat ovat usein vakavia. Heidän kanssa työskentelevät jakavat huolen, että mielenterveysongelmat aiheuttavat itsetuhoisuutta ja väkivaltaista käyttäytymistä 

 

KOHDERYHMÄ

 

Pohjois-Karjalan alueella asuvat 

 1. turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaiset 15-29-vuotiaat nuoret sekä 
 2. samanikäiset venäläistaustaiset nuoret sekä 
 3. kantasuomalalaiset, jotka ovat mukana harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa

 

Hankejohtaja Henna Middeke

 • Joensuun seudun rasisminvastaisen ryhmän koordinointi
 • Koulutukset urheilu- ja harrastustoimintaa järjestäville seuroille yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä
 • Infotilaisuuksien järjestäminen yhdessä RIKU:n ja poliisin kanssa. Aiheet valitaan kohderyhmien tarpeita kuunnellen
 • Hankkeen vapaaehtoisten kouluttaminen yhteistyössä RIKU:n ja Kriisikeskuksen kanssa
 • Yhteistyö hankkeen kumppaneiden kanssa

 

Ohjaaja Celeste Richman

 • Yksilöohjauksia kahtena päivänä viikossa
 • Järjestää ryhmäohjausta nuorille 6 krt/vuosi 
 • Kesätyöaiheisia työpajoja ryhmille järjestetään tammi-helmikuussa
 • Vierailut vastaanottokeskuksiin. Vastaanottokeskuksissa kohdattuja nuoria ohjataan hankkeen toimintoihin ja etsitään ratkaisuja nuorten ongelmatilanteisiin. 
 • Infotilaisuuksia molemmissa vastaanottokeskuksissa 2krt/v 
 • Ohjaaja on nuorten tukena monipuolisesti ja yksilöllisesti. Hänen toimialaansa on:
  • Kuunnella, tukea, etsiä ratkaisuja yhdessä mm.: opiskelu-, työ-, harrastus- ja vapaaaikaasioissa.
  • Olla apuna viranomaisasioissa ja virastoissa, pankissa, Migrissä, poliisilaitoksella ym. 
  • Seurata turvapaikanhakuprosessin etenemistä ja olla tarvittaessa apuna

 


 

GOALS –

Youth Inclusion Project

2020 – 2023

 

What is the Goals Project?

 

The Goals Project promotes activities that enable self-determination, and dismantle barriers to participation that young people face.  The target group includes youth who are from asylum-seeker, refugee and Russian immigrant backgrounds.

The project provides opportunities for hobbies, volunteering, training and job search guidance.  It also works against racism, to create a safer social environment in North Karelia.

 

The project uses bidirectional integrative activities for those who are native-born, and people from immigrant backgrounds.

 

 

Project background

 

There is a need to address the welfare problems of young asylum seekers, refugees and those from a Russian background, and the reduced opportunities for social inclusion.

 

In particular, young people with refugee backgrounds have problems in various aspects of their lives, are are most likely to be subject to substance use, crime and the risk of radicalization. In studying cases of young people who have come to Finland alone, it has been found that the causes of their social ill-adaptation are primarily related to discriminatory practices, loneliness and the lack of services.

 

There are also problems with the way in which national asylum and refugee policies are implemented: young people live in constant fear because of the uncertainty of obtaining a residence permit and the denial of a residence permit after they have reached the age of majority. The lack of socialization lessens the motivation to start planning one’s own life, or learning the language. It also increases problem behavior among young people. Group membership and peer relationships, on the other hand, enhance well-being.

 

Promeq Results: Study participants reported disability and trauma, sleep problems, intense fear, depression caused by absent family members, and experiences of uselessness and failure. Some had previously been tortured and had been in combat. The study shows that asylum seekers often have serious problems that may not be understood by the general public. The people who work with them share the concern that mental health problems may lead to suicide and violent behavior.

 

TARGET GROUP

 

Residents of North Karelia:

 

 • 15-29 years old asylum seekers and refugees; and
 • young people of Russian background of the same age and
 • Native-born Finns involved in hobbies and leisure activities

 

 

Project manager Henna Middeke

 

 • Coordination of the anti-racism group in the Joensuu region
 • Training for clubs organizing sports and recreational activities on equality and discrimination
 • Organizing information events with RIKU and the police. The topics are selected according to the needs of the target groups
 • Training of project volunteers in cooperation with RIKU and the Crisis Center
 • Collaboration with project partners

 

 

 Mentor Celeste Richman

 

 • Individual guidance two days a week
 • Organizes group counseling for young people 6 times a year
 • Summer workshops for groups will be held in January-February
 • Visits to reception centers. The young people encountered in the reception centers are directed to the project activities and find solutions to the problems of the young people.
 • Information events at both reception centers 2x / year
 • The mentor supports young people in many ways and individually. These include:
 • Listening, supporting, searching for solutions together through studying, working, hobbies and leisure.
 • Assists with authorities and agencies, banks, Migri, police, etc.
 • Monitors the progress of the asylum application process and assists as needed

 

YHTESTIEDOT / CONTACT

Henna Middeke

+358 44 757 7682

henna.middeke@jomoni.fi

 

Celeste Richman

+358 44 3645577

celeste.richman@jomoni.fi